Information om Makerspace på Danderyds gymnasium

11 maj 2020

Nu etablerar vi ett Makerspace. Vi tar initiativ till det för att forma Danderyds gymnasiums Teknikprogram till en plats där innovation gror och framtidens entreprenörer ges möjlighet att utvecklas. Platsen kommer dels handla om att skapa en maskinpark där idéer kan omsättas till praktik och dels handla om att strukturera undervisning, kurser och elevinflytande i ett Makerspace.
I första hand vill vi skapa möjligheter för våra elever på Teknikprogrammet att utveckla sin tekniska kompetens inom ramen för ett Makerspace. Men vår ambition är också att hitta ämnesövergripande och schemabrytande samarbeten för att eleverna ska få syn på hur olika ämnen, kompetenser och vetenskaper kan samverka för att i förlängningen skapa innovativa idéer samt förbereda eleverna för ett komplext och utmanande yrkesliv.
Vi menar också att ett Makerspace möjliggör för våra elever att skapa en koppling mellan tekniska möjligheter och ett entreprenöriellt lärande som har fokus på att eleverna ska kunna omsätta sina idéer till ett praktiskt görande, en handling. Vi vill skapa en yta där eleverna kan ta initiativ och utveckla sin kreativitet samt ha ansvar för en hel projektcykel oavsett om det handlar om programmering, design eller konstruktion och produktion av ett föremål. Ett Makerspace ska skapa möjligheter för att förverkliga en vision och en dröm samt skapa möjligheter att pröva och utveckla idéer där delaktighet och ansvar är nyckelord. Här är eleverna både medarbetare och projektledare. Det ska borga för ett lärande inför ett yrkesliv inom tekniksektorn som ofta präglas av att vara entreprenörer.
Det entreprenöriella lärandet som sker i ett Makerspace är en grundförutsättning för att kunna verka inom teknikbranschen. I vårt makerspace kan elever ställa frågor och arbeta kring paraplybegreppet hållbarhet. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet som begrepp finns med som en röd tråd i utbildningen. Vi vill att våra elever ska fascineras och ställa sig frågande till hur vi människor interagerar med social och fysisk miljö.
Vi har dessutom identifierat att just schemabrytande aktiviteter främjar en jämställd verksamhet och är något som fungerar i skolans vardag och praktik. Vi menar att ett Makerspace möjliggör för kvinnor och HBTQ+- grupper att bryta den norm och maktstruktur som vanligtvis existerar inom teknikämnet. Ett Makerspace kan på detta sätt bli en normkreativ mötesplats där digital teknik, digitalt skapande och entreprenörskap kan frigöra kreativa processer. Vi ser att det förhållningssättet kan skapa förutsättningar för en mer jämställd och normkritisk skola och förlängningen teknikbransch.
Välkommen till Danderyds gymnasium hösten 2020 och vårt nya Makerspace!
hälsningar
Anna Sarri Krantz
biträdande rektor för Teknikprogrammet
Rikard Olsen
programförstelärare för Teknikprogrammet