Kamerabevakat område

Danderyds kommun kamerabevakar Danderyds gymnasium

Ansvariga kontaktpersoner:
-Agneta Löwenhielm, skolintendent Danderyds gymnasium
-Johan Nordenmark, Säkerhetschef Danderyds kommun

Ändamål och rättslig grund:
Danderyds kommun är inte skyldiga enligt lag att genomföra kamerabevakning av kommunens skolor, men genomför kamerabevakning då intresset för bevakning väger över den enskildes integritetsintresse, så kallad intresseavvägning.
Danderyds gymnasium kamerabevakar utan ljudupptagning i syfte att via inspelat material kunna bidra i utredningar om brott eller andra oegentligheter som begås inom skolan. Skolan ska vara en trygg miljö för både personal och elever. Vid brottsliga aktiviteter är det viktigt att kunna utreda vad som har hänt och även kunna bidra med underlag om detta till eventuella förundersökningar eller interna utredningar. Med detta som grund har Danderyds Gymnasium beslutat att intresset att kunna utreda brott väger tyngre än den enskildes integritet i den mån den kränks av den kamerabevakning som genomförs.

Inspelat material kan endast granskas av särskilt utsedd personal och endast efter beslut av ansvarig rektor. I de fall en polisanmälan av en händelse genomförs kan inspelat material komma att lämnas ut till polisen.


Lagring:

Det bildmaterial som spelas in lagras i fyra veckor därefter gallras automatiskt.

Den enskildes rättigheter:

För att läsa mer om hur Danderyds kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter en registrerad har se: https://www.danderyd.se/Kommun-och-politik/Behandling-av-personuppgifter/